Cuộc đua miễn phí giao dịch chứng khoán, Việt Nam không là ngoại lệ

.
Nguồn: vietnambiz.vn