Phát triển lý thuyết dầm bậc cao dựa trên năng lượng biến dạng bù

.

 

TS. PHẠM VĂN PHÊ

ThS. ĐỖ THỊ HẰNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TS. PHẠM VĂN PHÊ,ThS. ĐỖ THỊ HẰNG

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn