Tính toán đáy buồng ụ khô theo mô hình dầm neo vào nền đàn hồi

.

 

TS. NGUYỄN THANH SƠN

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414

TS. NGUYỄN THANH SƠN

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn